Konkursai ir atrankos

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
MARIJAMPOLĖS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES
S K E L B I M A S

Viešoji įstaiga Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotis, P. Kriaučiūno g. 2, Marijampolės, kodas 165842157, skelbia konkursą Viešosios įstaigos Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stoties vyriausiojo slaugos administratoriaus pareigoms eiti.

VYRIAUSIOJO SLAUGOS ADMINISTRATORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stoties (toliau – įstaiga) vyriausiasis slaugos administratorius (toliau – vyr. slaugos administratorius) yra pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas.
2. Vyr. slaugos administratorių į darbą konkurso būdu priima, atleidžia iš darbo, nustato jo pareigybinį atlyginimą įstaigos direktorius.
3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti sklandų, operatyvų ir kokybišką greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) paslaugų teikimą.
4. Vyr. slaugos administratorius turi būti diplomatiškas, savarankiškas, sąžiningas, mandagus, tiksliai orientuotis situacijose, mokėti bendrauti su įstaigos darbuotojais ir veiklos partneriais.
5. Turi pavaldžių darbuotojų: skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistai, medicinos gydytojai. Kontroliuoja išvažiuojamųjų brigadų darbą.
6. Vyr. slaugos administratorius tiesiogiai pavaldus įstaigos direktoriui.

II SKYRIUS
BENDRIEJI IR SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

7. Įstaigos vyr. slaugos administratorius turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:
7.1. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities slaugos išsilavinimo magistro kvalifikacinį laipsnį arba slaugos krypties išsilavinimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir socialinių mokslų krypties teisės, verslo vadybos, sveikatos priežiūros vadybos viešojo administravimo, ekonomikos, visuomenės sveikatos, slaugos ar reabilitacijos studijų krypčių magistro kvalifikacinį laipsnį;
7.2. turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią slaugos praktikos licenciją;
7.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį slaugos srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį slaugos administravimo, vadovavimo, koordinavimo srityje.
8. Įstaigos vyr. slaugos administratorius turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:
8.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą, viešuosius pirkimus;
8.2. išmanyti slaugos politiką bei slaugos proceso vadybą;
8.3. suprasti slaugos, kaip sveikatos priežiūros sistemos sudedamosios dalies, svarbą;
8.4. užtikrinti racionalų turimų žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių panaudojimą ir kontrolę, siekiant užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į paciento poreikius;
8.5. gebėti numatyti ir nurodyti, kaip spręsti svarbiausius uždavinius, koordinuoti visą slaugos darbą;
8.6. žinoti ir mokėti planuoti, taikyti ir vertinti slaugos priemones (rinkti, kaupti ir tvarkyti duomenis, atlikti aprašomąją analizę, vertinti slaugos kokybę įstaigoje, pateikti išvadas) ir mokėti pagrįsti jų poreikį;
8.7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, kritiškai vertinti duomenis ir rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
8.8. gebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje, vesti derybas, spręsti konfliktus, deleguoti atsakomybę;
8.9. išmanyti profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimus;
8.10. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis;
8.11. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
8.12. turėti raštvedybos įgūdžių;
8.13. turėti nepriekaištingą reputaciją (elgesys ar veikla nepažeidžiant profesinės etikos ir deontologijos normų).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

9. Organizuoja išvažiuojamųjų brigadų veiklą įstaigoje, tobulina jų darbo organizavimą, sprendžia iškilusias problemas bei teikia išvadas ir pasiūlymus įstaigos direktoriui dėl šios veiklos tobulinimo.
10. Užtikrina įstaigoje vidaus tvarką.
11. Valdo įstaigoje slaugos procesą.
12. Nuolat kontroliuoja išvažiuojamųjų brigadų darbo kokybę, aseptikos ir antiseptikos reikalavimus, medicininės dokumentacijos pildymo reikalavimų laikymąsi.
13. Užsako išvažiuojamųjų brigadų darbui būtinas medžiagas (medikamentus, vienkartines medicinines priemones, dezinfekcines medžiagas, inventorių, priemones), kontroliuoja jų naudojimą ir nurašymą, rengia nurašymo aktus.
14. Užtikrina išvažiuojamųjų brigadų kasdienį aprūpinimą ir įstaigos vaistinėlės papildymą medicininėmis priemonėmis, medikamentais ir kt.
15. Rengia dezinfekcinių medžiagų, medicininių prietaisų ir kitų priemonių saugaus naudojimo taisykles, apmoko darbuotojus saugiai su jomis dirbti.
16. Organizuoja ir kontroliuoja sanitarinių – higieninių ir priešepideminių priemonių taikymą įstaigoje (automobilių, patalpų sanitarinės būklės užtikrinimas, medicininės aparatūros dezinfekcija, vienkartinių priemonių naudojimas, infekuotų atliekų laikymas ir pan.)
17. Atsako už perduoto ilgalaikio materialaus ir kito turto būklę, naudojimą ir nurašymą.
18. Užtikrina tinkamą medikamentų laikymą, naudojimą, apskaitą, vykdo narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolę.
19. Rengia, kontroliuoja infekcijų kontrolės dokumentus, stebi jų laikymąsi.
20. Atlieka medicinos prietaisų apskaitą, organizuoja savalaikį patikrinimą, remontą, duomenų apie prietaisus pateikimą atitinkamoms institucijoms.
21. Užtikrina medicinos atliekų tvarkymą ir rengia dokumentus jų išvežimui.
22. Atlieka įstaigos veiklos rezultatų analizę, rengia ir teikia ataskaitas, medicininius duomenis, dokumentus į duomenų bazes, savivaldybės ir respublikinėms institucijoms.
23. Rengia dokumentus įstaigos licencijos klausimais.
24. Diegia ir tobulina medicininių dokumentų pildymo formas ir taisykles, kontroliuoja jų pildymo kokybę.
25. Atlieka naujų technologijų poreikio ir įdiegimo galimybių analizę, teikia siūlymus įstaigos direktoriui dėl jų poreikio, dalyvauja jų įdiegime.
26. Pagal kompetenciją organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimą ir informuoja atsakingą už įstaigos viešųjų pirkimų planų rengimą atsakingą darbuotoją apie prekių paslaugų ir darbų pirkimų poreikį kitiems metams, o taip pat nedelsiant, atsiradus papildomo pirkimo būtinumui; inicijuoja ir / ar vykdo įstaigos viešuosius pirkimus, rengia technines specifikacijas, sutarčių projektus su konkursus laimėjusiomis organizacijomis bei atlieka sutarčių vykdymo kontrolę.
27. Pagal kompetenciją rengia įstaigos direktoriaus įsakymų, tvarkų aprašų, procedūrų ir kitų dokumentų projektus, vykdo įstaigos įstatyminės bazės atitikties kontrolę bei savalaikį teisės aktų atnaujinimą.
28. Supažindina išvažiuojamųjų brigadų darbuotojus su teisės aktais, reglamentuojančiais jų praktiką, kontroliuoja tinkamą jų vykdymą.
29. Supažindina išvažiuojamųjų brigadų darbuotojus su įstaigos direktoriaus įsakymais, administracijos darbuotojų pasitarimuose priimtais sprendimais savo kompetencijos klausimais.
30. Analizuoja, vertina teikiamų medicinos paslaugų organizavimo, įgyvendinimo problemas personalo pasitarimuose.
31. Supažindina pavaldžius darbuotojus su darbo sąlygomis, instruktuoja pagal darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas.
32. Saugo pacientų ir darbuotojų asmens duomenis bei konfidencialią informaciją.
33. Sudaro pavaldžių darbuotojų darbo grafikus ir kasmetinių atostogų eilę.
34. Pildo pavaldžių darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir juos laiku pateikia finansininkui ar finansininko pavaduotojui.
35. Kartu su sekretoriumi-personalo darbuotoju rengia išvažiuojamųjų brigadų darbuotojų pareigybių aprašymus.
36. Praneša įstaigos direktoriui apie pavaldžių darbuotojų darbo drausmės pažeidimus.
37. Organizuoja išvažiuojamųjų brigadų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, užtikrina mokymų savalaikį išklausymą.
38. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus savo kompetencijos klausimais, numato ir vykdo prevencines priemones.
39. Dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose, revizijose, teikia siūlymus nusidėvėjusio turto nurašymo.
40. Dalyvauja įstaigos direktoriaus sudaromose komisijose ir darbo grupėse.
41. Vykdo įstaigos pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms (planų rengimas, materialinių išteklių kaupimas ir pan.)
42. Įgyvendina korupcijos prevencijos politiką įstaigoje ir vykdo jos prevenciją.
43. Nutraukus darbo santykius, įstaigai perduoda visą dokumentaciją, materialines vertybes, perdavimo faktą įforminant perdavimo-priėmimo aktu.
44. Pagal kompetenciją vykdo kitus įstaigos direktoriaus žodinius ir rašytinius pavedimus.

IV SKYRIUS
TEISĖS

45. Turėti būtinas darbo sąlygas ir tinkamai įrengtą darbo vietą.
46. Gauti informaciją, būtiną nuostatuose numatytų funkcijų kokybiškam atlikimui ir vykdymui.
47. Pagal kompetenciją duoti privalomus nurodymus išvažiuojamųjų brigadų darbuotojams ir reikalauti, kad kokybiškai juos vykdytų.
48. Reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo sąlygų.
49. Atsisakyti pasirašyti įsakymus ir kitus dokumentus, vykdyti užduotis bei nurodymus, jei jie prieštarauja Lietuvos Respublikos galiojantiems įstatymams.
50. Atsisakyti dirbti, jeigu nesudarytos saugios darbo sąlygos ir gresia pavojus sveikatai ar gyvybei.
51. Teisė į sąlygas kvalifikacijos kėlimui.
52. Teisė ginti pažeistas teises ar teisėtus interesus.
53. Dalyvauti administracijos, įstaigoje sudarytų komisijų, tarybų posėdžiuose, teikti siūlymus rūpimais klausimais.
54. Siūlyti premijuoti gerai dirbančius darbuotojus, rekomenduoti skirti nuobaudas už darbo drausmės pažeidimus.
55. Laikinai nušalinti darbuotoją nuo darbo, jeigu darbo metu yra neblaivus, apsvaigęs nuo sąmoningai panaudotų narkotikų ir kitų toksinių medžiagų, už tą dieną nemokant jam darbo užmokesčio.
56. Planuoti ir efektyviai panaudoti savo darbo laiką.
57. Teisė į Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nustatytas darbo atlyginimo ir socialines garantijas.
58. Kitos Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos teisės.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

59. Vyr. slaugos administratorius atsako už padarytas klaidas, aplaidumą, bioetikos pažeidimą, netinkamą priskirtų funkcijų vykdymą, konfidencialios informacijos atskleidimą, už žalą padarytą įstaigai dėl savo kaltės ar neatsargumo, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų, įstaigos darbuotojų etikos kodekso, darbo tvarkos, vidaus tvarkos taisyklių ir kitų įstaigos dokumentuose nustatytų tvarkų, šio pareigybės aprašymo nuostatų laikymąsi atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
60. Vyr. slaugos administratorius įsipareigoja visiškai materialiai atsakyti už žalą įstaigai, kuri atsirado dėl konfidencialios informacijos atskleidimo, kitos jo neteisėtos veiklos.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Užpildytą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos pretendento anketą;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
4. Vadovaujamo ir profesinio darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
5. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
6. Papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir jų kopijas, jei turi; kitų dokumentų kopijas, patvirtinančių pretendento atitiktį nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir kompetencijoms.

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje, įstaigos internetinėje svetainėje www.marijampolegmps.lt

Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėmis dienomis, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas: Testas žodžiu (pokalbis).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: informacija teikiama darbo dienomis 8 – 17 val., penktadienį 8 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12 – 12.45 val.) tel. (8 343) 52 854, el. paštu gmpstotis@gmail.com

*Skelbimas apie konkursą paskelbtas 2021-05-26
Dokumentai priimamai iki 2021-06-09 įskaitytinai.

close

Oh hi there 👋
It’s nice to meet you.

Sign up to receive awesome content in your inbox, every month.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Nuorodos

Viešoji įstaiga Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotis

Adresas: P. Kriaučiūno g. 2  LT-68298 Marijampolė
Administracijos darbo laikas: I –IV 08:00 –17:00
V      08:00 –15:45
Pietų pertrauka:          12:00 – 12:45

Tel. (8 343) 52 854 El. p. gmpstotis@gmail.com    Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 165842157

Translate »